GRATIS VERZENDING bij orders vanaf € 50,- of meer!

Mijn shopping bag

GRATIS VERZENDING bij orders vanaf € 50,- of meer!

Mijn shopping bag

Algemene voorwaarden van LeParisFashion

1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de aanbiedingen van www.leparisfashion.nl. Deze voorwaarden zijn open bereikbaar op www.leparisfashion.nl en kunnen door iedereen bezocht worden. Alle voorwaarden die hieronder genoemd worden zijn van toepassing op www.leparisfashion.nl. Indien gewenst kunnen wij een schriftelijk exemplaar toezenden.
1.2 Identiteit van de onderneming
Le Paris Fashion
Bijlmerplein 400
Amsterdam Zuid-Oost
1.3 Bij het bestellen op www.leparisfashion.nl laat u weten dat u akkoord gaat met de betalings- en leveringsvoorwaarden. Le Paris Fashion bewaart het recht om deze voorwaarden na het verlopen van de geldigheidsduur te veranderen.
1.4 De algemene of specifieke voorwaarden van derde partijen worden door Les Paris Fashion niet erkend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
1.5 Les Paris Fashion garandeert dat de producten die zij leveren voldoen aan de overeenkomsten en de specificaties die in het aanbod vermeld zijn.

2. Levering
2.1 De Levering zal plaats vinden zolang de voorraad strekt.
2.2 In verband met de wetgeving koop op afstand zal Le Paris Fashion zijn bestellingen in elk geval binnen 30 dagen uitvoeren. Zodra dit onmogelijk is (door het verstrekken van de voorraad of leverbaarheid van het product), er om een andere reden vertraging plaats vindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen een maand na het plaatsen van zijn bestelling bericht en krijgt hij het recht de bestelling kosteloos en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Het adres dat de consument aan het bedrijf heeft overhandigd geldt als plaats van de levering.
2.4 Le Paris Fashion zal, behoudens tegenbewijs, aan de leveringsplicht hebben voldaan zodra de geleverde bestellingen aan de afnemeren een keer zijn aangeboden. Bij het bezorgen aan huis geldt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 De termijnen die op www.leparisfashion.nl genoemd worden zijn indicatief. Er kunnen aan deze termijnen daarom ook geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Gedurende de looptijd van de aanbiedingen worden de prijzen niet verhoogd, mits wettelijke maatregelen ervoor zorgen dat de fabricant tussentijds prijsverhogingen dient door te voeren.
3.3 Alle prijzen die genoemd worden op www.leparisfashion.nl zijn in Euro’s, de 21% BTW zit hierbij inbegrepen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 De producten dienen in de originele verpakking (inclussief alle bijbehorende accessoires en documentatie) en in nieuwstaat te verkeren zodra deze worden teruggezonden. Zodra de producten bij de afnemer zijn beschadigd, bezwaard of gebruikt blijken te zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In opvolging van het hierboven staande, zorgt Le Paris Fashion er voor dat zodra de retourzending binnen 30 werkdagen goed ontvangen is, het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten die berekend zijn aan de afnemer volledig wordt terugbetaald.
4.2 In het geval dat de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor de retourzending ten alle tijden van de consument.

5. Gegevensbeheer
5.1 Als u een bestelling heeft geplaatst bij Le Paris Fashion worden de gegevens die u heeft opgegeven in een klantenbestand van Le Paris Fashion opgenomen. Le Paris Fashion houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens dan ook niet verstrekken aan anderen. Hiervoor kunt u ons Privacybeleid verder lezen.
5.2 De privacy van de gebruikers van Le Paris Fashion worden gerespecteerd door Le Paris Fashion en zij dragen zorg er voor dat uw persoonlijke gegevens in vertrouwen worden behandeld.
5.3 In sommige gevallen zal Le Paris Fashion gebruik maken van een mailinglijst. Deze mailing zal ten alle tijden een instructie bevatten om uzelf van de lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Le Paris Fashion garandeerd dat de producten die zij leveren aan de eisen voldoen van bruikbaarheid, levensduur en betrouwbaarheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid bedoeld zijn, en staat hierbij in voor de fabrieksgarantie van het product dat aan u geleverd is.
6.2 De garantiermijn van Le Paris Fashion staat gelijk aan de fabrieksgarantie termijn. Hoewel Le Paris Fashion nooit verantwoordelijk is voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor alle afzonderlijke toepassingen door de afnemer, net zomin als het geven van eventueel advies t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Bij de levering van de producten is de afnemer verplicht om deze gelijk te controleren. Als blijkt dat de geleverde producten verkeerd, incompleet of ondeugdelijk zijn, dient de afnemer dit gelijk schriftelijk te melden aan Le Paris Fashion, alvorens over te gaan tot terugzending. De schriftelijke melding van eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dient tot maximaal 7 dagen na leveren kenbaar gemaakt te worden aan Le Paris Fashion. De teruggezonden producten dienen in de originele verpakking, (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te verkeren. Het in gebruik nemen na constatering van gebreke, het onstaan van beschadiging na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doen dit rect tot reclameren en terugzending compleet te vervallen.
6.4 Zodra door Le Paris Fashion de klachten van de afnemer gegrond worden bevonden, zullen de geleverde producten kosteloos worden vervangen of zal er een schadevergoeding treffen door middel van een schriftelijke regeling, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Le Paris Fashion en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Le Paris Fashion) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Le Paris Fashion gedekte bedrag. Alle aansprakelijkheid van Le Paris Fashion voor andere vormen van schade zijn uitgesloten, inclusief aanvullende schadevergoeding in alle vormen, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Le Paris Fashion is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzet of door bewust roekeloos gedrag van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Le Paris Fashion in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Le Paris Fashion en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve als dit anders is vermeld in de aanbieding.
7.2 Zodra de koper een vrijblijvende aanbieding aanvaard, houdt Le Paris Fashion het recht voor om de aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst.
7.3 Le Paris Fashion wordt slechts met mondelinge toezeggingen verbonden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 De aanbiedingen van Le Paris Fashion zijn niet automatisch geldig voor nabestellingen.
7.5 Le Paris Fashion kan niet aan de aanbiedingen gehouden worden als de afnemer had horen te begrijpen dat deze, of een onderdeel hiervan, een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Alleen als dit schriftelijk is overeengekomen zijn aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken van kracht.

8. Overeenkomst
8.1 Er komt een overeenkomst tot stand zodra een bestellingsopdracht door Le Paris Fashion op haalbaarheid is gecontroleerd.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Elke afbeelding, foto, tekening, etc.; o.a. gegevens op toepassing tot gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de site Le Paris Fashion zijn alleen geldig bij benadering, zijn indicatief en kunnen daarmee geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Zodra Le Paris Fashion zijn verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht zijn zij hier niet voor aansprakelijk.
10.2 Verstaan onder overmacht wordt, elke vreemde oorzaak, zowel als elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet onder zijn risico hoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Le Paris Fashion, zowel als hulppersonen, ziek personeel, gebrek in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Le Paris Fashion behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Le Paris Fashion gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Le Paris Fashion bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Niet aansprakelijk is Le Paris Fashion voor schade die ontstaat aan voertuigen of andere objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of bekijk de aanwijzingen op de website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Le Paris Fashion aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Le Paris Fashion zolang de afnemer de vorderingen van Le Paris Fashion uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Le Paris Fashion wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De zaken die door Le Paris Fashion geleverd worden die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel gebruikt worden.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Le Paris Fashion of een door Le Paris Fashion aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Le Paris Fashion haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Le Paris Fashion zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Le Paris Fashion.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Le Paris Fashion en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij Le Paris Fashion er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Online afrekenen en zelf uw artikel(en) afhalen in de winkel
14.1 Le Paris Fashion biedt de mogelijkheid om de artikelen in de webshop te kiezen en af te rekenen aan zijn klanten en deze daarna op een later tijdstip zelf op te komen halen in de winkel. Als u de producten op deze manier besteld dient u deze binnen 7 dagen op te halen in de winkel, daarna heeft u nog 5 dagen de tijd om dit te ruilen.
14.2 Op producten die u op deze manier heeft besteld geven wij geen restitutie, wel heeft u recht op een waardebon ter hoogte van het aankoopbedrag. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop: www.leparisfashion.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.